Algemene voorwaarden

Algemeen

Bedankt voor je bezoek aan onze Site www.friendlyeyes.com (de “Site”). Lees deze Algemene voorwaarden (hierna: “AV”) zorgvuldig door voordat u de Site gaat gebruiken.

Door deze Site te bezoeken, accepteer je en ga je ermee akkoord gebonden te zijn en je te houden aan deze AV, ons Privacybeleid, alle toepasselijke wetten en regels, en ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met het voorgaande of enig deel van de AV, mag u niet bestellen bij, gebruik maken van of toegang krijgen tot deze Site. Uw toegang tot en gebruik van onze Site, inclusief inhoud, functionaliteit of producten of diensten die op de Site worden aangeboden (gezamenlijk de “Services”), is onderworpen aan deze AV.

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je toestemming krijgen van je ouders, wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke voogden; zij zijn wettelijk gebonden aan deze AV.

Friendly Eyes behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze publiceren. Het gebruik van deze Site en het gebruik van onze Services na een dergelijke wijziging houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen en met de herziene AV. Daarom raden we je aan om deze AV bij elk gebruik van deze Site te bekijken, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

De site is eigendom van de Friendly Eyes Stichting (“Friendly Eyes”, “wij” of “wij”), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan het IJsbaanpad 43, 1076 CV, Amsterdam, Nederland.

De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van deze Site en wordt beschouwd als elke partij die gebruik maakt van deze Site of een overeenkomst aangaat met Friendly Eyes of een aanbod aanvraagt van Friendly Eyes.

Als u vragen hebt over het gebruik van de Site of de AV, kunt u contact met ons opnemen via contact@friendlyeyes.com.

Toegang tot de site

Friendly Eyes behoudt zich het recht voor om de site, de inhoud ervan en de services naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de hele Site of een deel ervan op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Site, of de hele Site, beperken zonder hiervoor een reden op te geven.

Toegang tot de Services wordt verleend op individuele gebruikersbasis. Om onze Services te gebruiken, moet je naar de relevante sectie gaan, een gebruikersnaam en e-mailadres aan ons opgeven en een wachtwoord aanmaken dat in combinatie met dat e-mailadres wordt gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw apparaat of apparaten als u wordt gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Site dat alle informatie die u op de Site verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren op deze Site of anderszins, valt onder ons Privacybeleid en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid. Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet bekendmaken aan andere personen of entiteiten. U erkent ook dat uw account voor u persoonlijk is en stemt ermee in geen andere personen toegang te verlenen tot deze Site of delen ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Wij hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, door u gekozen of door ons verstrekt, onbruikbaar te maken en uw toegang op elk moment naar eigen goeddunken te beëindigen om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief als u naar onze mening enige bepaling van deze AV hebt geschonden.

Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle prijzen op deze Site worden vrijblijvend aangeboden en zijn geldig voor de periode zoals aangegeven door Friendly Eyes. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand na onze aanvaarding van je bestelling.

We behouden ons het recht voor om een inschrijving zonder reden te weigeren. We zullen je binnen een redelijke termijn informeren als een registratie niet door ons wordt geaccepteerd.

Betaling voor bestellingen

Als betalingsservice gebruiken we Mollie en PayPal. Om uw financiële transactie af te handelen. Mollie en Paypal verwerken uw persoonlijke gegevens. Lees het privacybeleid van deze bedrijven.

Retourbeleid

Als een cursus eenmaal is gekocht/bezocht, wordt er geen restitutie verleend, ongeacht de reden. Alle online trainingen worden uitgebreid getest op alle soorten systemen, browsers en apparaten. Als je problemen hebt, kunnen we je helpen om met de cursus te beginnen.

Als een product van Friendly Eyes dat u heeft gekocht om wat voor reden dan ook niet aan uw verwachtingen voldoet, neem dan per e-mail contact op met Friendly Eyes zodat wij u kunnen helpen: support@friendlyeyes.com

Verlening van licentie

Friendly Eyes verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site en services voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Dat mag niet:

 • materiaal op onze Site te downloaden, met uitzondering van materiaal waarvoor wij u expliciet uitnodigen om het te downloaden;
 • materiaal op onze Site te reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van te maken, in het openbaar weer te geven, in het openbaar uit te voeren, opnieuw te publiceren, te verhuren, te leasen, op te slaan of door te sturen;
 • de materialen op de Site te gebruiken voor commerciële of educatieve trainingsdoeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • te proberen software op de Site te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te wijzigen of gewijzigde versies ervan te gebruiken;
 • auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van materialen op onze Site;
 • het materiaal op onze Site overdragen aan een andere persoon of het materiaal ‘spiegelen’ op een andere server.

Als u de AV schendt, wordt deze licentie automatisch beëindigd en moet u het gebruik van de site en de inhoud ervan onmiddellijk staken en moet u ook alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, vernietigen (of, naar onze keuze, retourneren). Elk gebruik van de Site dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze AV is een schending van deze AV en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Verboden gebruik

U mag de Site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze AV. U stemt ermee in de Site niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met de toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Met het doel minderjarigen uit te buiten, te schaden of op enigerlei wijze te proberen uit te buiten of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.
 • Deelnemen aan ander gedrag dat het gebruik of plezier van de site beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, Friendly Eyes of gebruikers van de site kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.
 • De site te gebruiken op een manier die de site zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de site door een andere partij belemmert.
 • Het gebruik van een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Site voor welk doel dan ook, met inbegrip van het controleren of kopiëren van materiaal op de Site.
 • Geen handmatige processen te gebruiken om het materiaal op de Site te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Apparaten, software of routines gebruiken die de goede werking van de Site verstoren.
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal introduceren.
 • Pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot delen van de Site, de server waarop de Site is opgeslagen of een server, computer of database die met de Site is verbonden, te verstoren, te hinderen, te beschadigen of te verstoren.
 • De site aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 • Anderszins proberen de goede werking van de Site te verstoren.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot en gebruik van de Services naar eigen goeddunken op elk moment en zonder kennisgeving aan u beëindigen. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren door een e-mail te sturen naar contact@friendlyeyes.com. Bij beëindiging, stopzetting of annulering van Services of uw account, blijven alle bepalingen van deze AV die naar hun aard zouden moeten blijven bestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en bepalingen voor geschillenbeslechting, van kracht.

Intellectuele eigendomsrechten

Friendly Eyes heeft het enige en exclusieve intellectuele eigendom van de inhoud en technologie van de Site en Services (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan) gecreëerd en eigendom van Friendly Eyes, met inbegrip van alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot EG-richtlijn 96/9 over de bescherming van databases zoals opgenomen in de Nederlandse Auteurswet 1912.

We hebben ons best gedaan om alle auteursrechthebbenden te vinden met betrekking tot (foto/film)materiaal op deze Site. Wij verzoeken iedereen die meent dat zijn/haar materiaal hier zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, contact met ons op te nemen via contact@friendlyeyes.com.

Handelsmerken

De naam “Friendly Eyes Stichting”, “Friendly Eyes Foundation”, de termen “Friendly Eyes” en “Friendly Eyes Mindset”, “Mindset”, het Friendly Eyes logo en het Mindset logo en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van Friendly Eyes of The Mindset of haar filialen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze Site zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

Inhoud van de site en services

De informatie op of via de Site wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen professioneel of deskundig advies, hetzij medisch, psychologisch of anderszins, over een bepaalde kwestie. U gaat ermee akkoord en erkent dat alle informatie op de Site niet kan worden beschouwd of vervangen als psychologische counseling of enige andere vorm van therapie of medisch advies. We staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Friendly Eyes is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie op de site en in de services, of uit een beslissing die daarop is gebaseerd. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de Site in dergelijke materialen stelt, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan.

De inhoud van de site is zorgvuldig samengesteld door Friendly Eyes. We kunnen de inhoud van deze Site van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig of up-to-date. Al het materiaal op de Site kan op een bepaald moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken. Friendly Eyes behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen, te verwijderen of te wijzigen. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven (expliciet noch impliciet) met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de Site. Friendly Eyes is niet aansprakelijk voor het gebruik van of het vertrouwen op informatie op de Site of een beslissing of gevolg gebaseerd op de inhoud van de Site.

Deze Site bevat inhoud die door derden wordt geleverd. Alle verklaringen en/of meningen in deze materialen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud geleverd door Friendly Eyes, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen die door derden worden verstrekt.

Toegang tot de site en services

Friendly Eyes garandeert niet dat de site vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Het is uw plicht om ervoor te zorgen dat uw computer of ander apparaat dat u gebruikt voor onze service afdoende is beschermd tegen virussen, onbevoegde toegang en andere beveiligingsinbreuken. Friendly Eyes is niet verantwoordelijk voor schade aan uw computer of een ander apparaat of een andere aangesloten computer als gevolg van een dergelijke inbreuk op de beveiliging, virus, bugs, sabotage, onbevoegde tussenkomst, fraude, fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, storingen in de computerlijn of andere technische of andere defecten met betrekking tot onze diensten.

Het is ons doel om je de best mogelijke service te bieden. We garanderen echter niet dat onze Services ononderbroken en foutloos zullen zijn en kunnen niet garanderen dat onze Services zullen functioneren en aan uw vereisten zullen voldoen. Friendly Eyes is niet aansprakelijk voor periodes van niet-beschikbaarheid van haar Diensten en Friendly Eyes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een storing of het niet meer functioneren van de Site. Als toegang tot (een deel van) de online inhoud niet mogelijk is als gevolg van een systeemstoring of een storing in onze online hardware en/of software-infrastructuur, zullen we alle redelijke inspanningen leveren om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Uw toegang tot de site en services kan af en toe worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of services mogelijk te maken. Friendly Eyes zal de site en services zo snel als redelijkerwijs mogelijk is herstellen.

De Site en Services worden aan u geleverd op een “as is” basis zonder enige vorm van garantie of voorwaarde en uw gebruik ervan geschiedt op eigen risico.

Disclaimers

Voor zover toegestaan door de wet, zal Friendly Eyes, haar werknemers, agenten, functionarissen, directeuren, filialen, licentiegevers of dienstverleners in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, bestraffende directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel leed, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, hetzij in een contractuele procedure, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met de toegang tot, het gebruik of misbruik van de site en services of de inhoud van de site en services. Het voorgaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Medische disclaimer

Alle adviezen of andere materialen op onze Site zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen en zijn geen vervanging voor professioneel medisch of psychologisch advies op basis van uw individuele toestand en omstandigheden. Onze service is niet bedoeld voor medische of therapeutische doeleinden. Friendly Eyes is geen medische zorgverlener en verleent geen medische zorg of medisch advies. Hoewel er bewijs is van derden uit onder andere academisch onderzoek dat mindfulness, meditatie en gerelateerde oefeningen kunnen helpen bij de preventie en het herstelproces van een grote verscheidenheid aan aandoeningen en ziekten, evenals bij het verbeteren van prestaties en relatieproblemen, doet Friendly Eyes geen beweringen of garanties dat dit het geval zal zijn bij het gebruik van de Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor acties die worden ondernomen omdat u dergelijke adviezen of andere materialen hebt gelezen of erover bent geïnformeerd. Als je ernstige medische problemen hebt of medisch advies nodig hebt, moet je je arts raadplegen.

Disclaimer externe links

De Site bevat links naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enige wijze gelieerd zijn aan Friendly Eyes. Houd er rekening mee dat Friendly Eyes niet garant staat voor de nauwkeurigheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van de informatie op deze externe websites.

Uw gebruik van elk van deze sites is onderworpen aan de voorwaarden, indien van toepassing, die elk van deze sites heeft geplaatst. We hebben geen controle over sites die niet van ons zijn en we zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of inhoud op deze sites. Het feit dat wij op onze sites inhoud van derden of een koppeling naar een site van derden opnemen, betekent niet dat wij die inhoud of site van derden goedkeuren.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten in deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.

Ongeldige voorwaarden

In het geval dat een deel van deze Voorwaarden en Bepalingen door een bevoegde autoriteit ongeldig wordt verklaard, zullen dergelijke delen worden gescheiden van de overige voorwaarden, die geldig en afdwingbaar zullen blijven voor zover toegestaan door de wet.

Gehele overeenkomst

De AV vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Friendly Eyes met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de site en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de site. Friendly Eyes accepteert geen bepalingen die afwijken van deze AV, tenzij Friendly Eyes deze schriftelijk heeft bevestigd.

Geografische beperkingen

De eigenaar van de Site is gevestigd in Nederland. Toegang tot de Site is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen en/of in bepaalde landen. Als u de Site bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

Overmacht

Indien Friendly Eyes niet kan voldoen aan een van de bepalingen van de overeenkomst met u als gevolg van een overmachtsituatie, die langer dan 60 (zestig) dagen aanhoudt, hebben u en Friendly Eyes het recht de overeenkomst te beëindigen. Geen van de partijen zal enige aansprakelijkheid jegens de andere partij hebben als gevolg van een geval van overmacht, niettegenstaande enige aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit niet-nakoming vóór een geval van overmacht.

Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan (dreiging van) oorlog, terrorisme, oproer, burgerlijke ongehoorzaamheid, molest, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring, transportstoring, (data)netwerkstoring, natuurramp, brand, machinebreuk en alle omstandigheden waaronder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Friendly Eyes niet kan worden gevergd dat zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoert.

Stichting Friendly Eyes
IJsbaanpad 43
1076 CV Amsterdam
Nederland

E-mail: contact@friendlyeyes.com
BTW-nr. NL858084442B01
Kamer van Koophandel Amsterdam (KvK) nr. 69966451